KVK Kanunu Aydınlatma ve Açık Rıza Metinleri

Açık Rıza Metni

Bu metin; Lima Endüstriyel Bilgisayar Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti (“LİMA“) tarafından yönetilen lima.com.tr ve şirket içinde kullanılan CRM ve Muhasebe sistemlerinin; Veri Sorumlusu olan LİMA’nın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak üyelerinin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak, bilgilendirmek ve bu bilgilendirme dahilinde üyelerin “Açık Rıza Beyanları”nın alınması amacıyla yayınlamaktadır.

LİMA nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle, ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uygun şekilde sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, yasal ya da finansal gerekler, nedenler ile sınıflandırılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dahilinde 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVK Kanunu’nda sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Gerek duymanız halinde lima.com.tr’deki hizmetlerimizden yararlanmak, dilek ve önerilerde bulunmak, kendinizi daha iyi tanıtmak ve kullanıcı tercihlerinizi daha yakından takip edebilmemiz amacıyla, bilgi sağlarken veya internet sitesini kullanırken; ad, soyad, e-posta, vergi numarası, şirket ve adres gibi bilgiler ve bunlarla sınırlı olmaksızın, paylaşacağınız veya paylaştığınız tüm kişisel verileri, çerezler (cookies) aracılığıyla paylaştığınız verileriniz de dahil, internet sitesi ile KVKK Madde 5/f.1 ve Madde. 6/f.2 uyarınca kendi isteğinizle paylaştığınızı, bu verilerin size daha kapsamlı ve uygun hizmet verilmesi, LİMA’nın etkinlik ve yeniliklerinden haberdar olmak, başvuru ve şikayetlerinizin işlenebilmesi için yaptığınızı kabul etmektesiniz.  Sitemize yaptığınız ziyaretlere ait trafik bilgileri de 5651 sayılı Kanun uyarınca işlenecektir.

Bu bilgilendirmeyi 6698 sayılı KVK Kanunu’nun Madde 10.’u çerçevesinde; LİMA olarak sürdürdüğümüz hizmetler kapsamında işlenmekte olan kişisel verileriniz hakkında sizi aydınlatmak üzere yapmaktayız.

Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Amaçlar ve Sağlanan Fayda

LİMA tarafından özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere derlenen bilgiler;
Sizlere sağlanan ürün ve hizmetlerin tanıtım, tedarik, satış ve teknik destek süreçlerinin yürütülebilmesi, bilgi güvenliği yönetimi, kurumsal iletişim, muhasebe, lojistik faaliyetleri, memnuniyet ve kalite iyileştirme,  şikayet, ürün iade süreçlerinin yönetimi, online destek hizmeti sağlanması konusunda mevzuata uygun çalışmalar, kimlik doğrulama faaliyetlerinin yürütülmesi, mevcut verilerin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması, yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuat kapsamında bilgi verilmesi amaçları ile işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Şekli

Kişisel verileriniz LİMA tarafından sizlerin beyanları baz alınmak sureti ile yüz yüze veya online ortamlardan, ayrıca yasal mevzuata uygun olarak çeşitli kurum ve kuruluşlar arasındaki sistem paylaşımları ve iş ortaklığı bulunan dernek, kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz LİMA’nın faaliyetlerini sürdürmesine yönelik kanunlarda açıkça öngörülmesi dolayısı ile veyahut bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak kişisel veri işlemesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması veya açık rızanızın temin edilmesi hukuki sebepleri ile toplanmakta ve işlenmektedir. LİMA’nın kişisel verilerinizin toplanması saklanması işlenmesi süreçleriyle ilgili farklı talepleriniz olması halinde bunların tarafımıza yazılı biçimde bildirilmiş olması gerekmektedir

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması Bakımından İzin

Kişisel verileriniz LİMA’nın yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan veya dolaylı iş ortaklarıyla, çözüm ortaklarıyla; ayrıca kanunen yetkili kılınmış kamu tüzel kişilikleri, özel kişiler veya adli makamlarla paylaşılabilecektir. Söz konusu paylaşımlar çerçevesinde kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Kişisel verileriniz en az on yıl süre ile işlenecektir. Söz konusu sürenin bitiminden sonra gerek halinde ek süreler boyunca da kişisel verileriniz işlenmeye devam edecektir. Bahsedilen bu sürelerin sonunda ise kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale gelecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Güvenlik Önlemleri

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler LİMA tarafından alınmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

6698 sayılı Kanun’undaki Madde 11’e göre kişisel verilerinize ilişkin haklarınız aşağıdaki gibidir:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ve ya edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini, 

 Talep etme hakkına sahipsiniz.

KVKK-LIMA

KVK Kanunu Aydınlatma ve Açık Rıza Metinleri